top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Onderhavige, algemene voorwaarden betreffen de voorwaarden van Giforce Marketing gevestigd te Amsterdam en aan de Kastanjeweg 4-1, 1092 CE, Amsterdam.

KvK: 86795937
Btw: NL004313916B49
Bank: NL26 RABO 0338 4596 50

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Giforce Marketing De contractuele wederpartij zal hierna aangeduid worden als “Opdrachtgever”.

 2. In deze voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie Giforce Marketing zijn aanbiedingen/offertes richt alsmede degene die aan Giforce Marketing aanbiedingen/offertes richt en degene die aan Giforce Marketing een opdracht verstrekt c.q. degene met wie Giforce Marketing een overeenkomst aangaat en voorts degene met wie Giforce Marketing in enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).

 3. Partijen hebben de mogelijkheid van deze algemene voorwaarden af te wijken. Deze andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 6. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. Indien een aanbod van Giforce Marketing wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke bevestiging van Giforce Marketing, dan wel op het moment dat Giforce Marketing met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

 2. Mondelinge afspraken binden Giforce Marketing pas nadat deze schriftelijk door Giforce Marketing zijn bevestigd.

 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Giforce Marketing bindend.

Artikel 4: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Giforce Marketing zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een termijn van 30 dagen, tenzij Giforce Marketing binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet langer meer gestand doet dan wel tenzij Giforce Marketing reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave anders aangeeft. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft Giforce Marketing het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 2. De door Giforce Marketing gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijsopgave e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

 3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en op de website van de gebruiker, brochures, catalogi, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen alsmede overige gegevens c.q. omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde afbeeldingen, brochures, catalogi, tekeningen e.d. en de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde eigendom van Giforce Marketing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van Giforce Marketing te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Giforce Marketing niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 6. Giforce Marketing kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Uitvoering overeenkomst

 1. Giforce Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Giforce Marketing het recht voor bepaalde werkzaamheden derden in te schakelen.

 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Giforce Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Giforce Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Giforce Marketing zijn verstrekt, heeft Giforce Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 4. Giforce Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Giforce Marketing is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Giforce Marketing kenbaar behoorde te zijn.

 5. Indien door Giforce Marketing of door Giforce Marketing ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. De Opdrachtgever vrijwaart Giforce Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Giforce Marketing toerekenbaar is. Indien Giforce Marketing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Giforce Marketing zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Giforce Marketing, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Giforce Marketing en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Specifieke bepalingen aangaande zoekmachine-adverteren (“SEA”) 

 1. De Opdrachtgever verleent aan Giforce Marketing voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder “SEA-campagnes” wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via advertentieplatformen als Google AdWords en Bing Ads. De Opdrachtgever verleent aan Giforce Marketing een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die Giforce Marketing noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes. Voor zover SEA gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan Giforce Marketing.

 2. Giforce Marketing zal zich naar beste kunnen inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door de zoekmachines. De door de zoekmachines in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door de Opdrachtgever, zonder tussenkomst van Giforce Marketing, betaald te worden aan het betreffende advertentieplatform. Giforce Marketing kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van betalingsachterstanden en saldotekorten van de Opdrachtgever.

 3. Giforce Marketing verplicht zich te houden de richtlijnen uit de “Gedragscode Zoekmachinemarketing” zoals opgesteld door de branchevereniging IAB. Deze gedragscode is te vinden op www.iab.nl. Opdrachtgever dient zich op haar beurt te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door zoekmachines aan adverteerders en website-eigenaren worden gesteld. Giforce Marketing is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de overtreding van deze voorschriften aan de zijde van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7: Specifieke bepalingen aangaande Digital Analytics en Conversie-Optimalisatie

 1. Giforce Marketing zal zich naar beste kunnen inspannen om de datakwaliteit en –integriteit met betrekking tot gegevens die worden verzameld op de website(s) van Opdrachtgever te borgen. Opdrachtgever is echter verantwoordelijk voor de juiste technische implementatie van de software en/of tooling waarmee deze gegevens op de eigen website worden verzameld, al dan niet op basis van door Giforce Marketing verstrekte adviezen hieromtrent.

 2. Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Giforce Marketing aan Opdrachtgever vindt plaats conform de frequentie en het format zoals gespecificeerd in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking. Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap met een frequentie van minimaal één keer per maand. Indien geen rapporteringsmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

 3. Analyse en rapportage van bevindingen en aanbevelingen door Giforce Marketing aan Opdrachtgever vinden plaats op grond van de door Opdrachtgever gehanteerde software en/of tooling ten behoeve van webanalyse. De door de desbetreffende software en/of tooling gehanteerde definities voor metrieken of Key Performance Indicatoren (KPI’s) zijn hierin leidend. Met de metriek “unieke bezoeker” wordt aldus bedoeld een unieke bezoeker conform de definitie en wijze van vaststelling zoals gehanteerd door de desbetreffende software en/of tooling. Indien Giforce Marketing op enig moment van deze definitie afwijkt, verplicht zij zit duidelijk te specificeren aan Opdrachtgever in de desbetreffende rapportage, dan wel in de offerte, het projectvoorstel of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de samenwerking.

 4. Giforce Marketing verplicht zich de uitkomsten van de analyse en die van daaraan gekoppelde eventuele eerdere analyses en daaruit volgende rapportages tenminste zes maanden te bewaren, tenzij vanuit wet- of regelgeving of gelet op de doelstelling van de analyse een andere termijn noodzakelijk is. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de bewaartermijn op diens verzoek te verkorten of te verlengen.

 5. Opslag van door Giforce Marketing vergaarde gegevens, analyses en/of dashboards met betrekking tot voor Opdrachtgever verrichtte werkzaamheden geschiedt binnen het beveiligde bedrijfsnetwerk van Giforce Marketing. Giforce Marketing behoudt zich het recht voor gegevens van Opdrachtgever definitief te verwijderen van haar bedrijfsnetwerk c.q. te vernietigen na het verstrijken van de bewaartermijn van 6 maanden, of zoveel eerder als door Opdrachtgever wenselijk wordt geacht.

 6. Giforce Marketing onderschrijft de “Kwaliteitsnorm Digital Analytics” zoals uitgegeven door de MOA, voor zover betrekking hebbende op het onderzoeken van data binnen het “passieve domein”. Deze kwaliteitsnorm is te vinden op www.moaweb.nl.

Artikel 8: Specifieke bepalingen aangaande display advertising, Social Media Advertising en Digital Out of Home.

Opdrachtgever staat er voor in en zal zulks op eerste verzoek van Giforce Marketing schriftelijk bevestigen dat:

 1. door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden aangeleverd advertentiemateriaal is opgesteld overeenkomstig de IAB normen, vrij is van technische gebreken en geschikt is voor de plaatsing van prestatie meet- en controlesystemen (waaronder “tagging”);

 2. door Opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is en Opdrachtgever deze steeds tijdig en volledig ter beschikking van Giforce Marketing zal stellen alsmede dat Opdrachtgever alle andere medewerking zal verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van een Overeenkomst;

 3. Opdrachtgever steeds zal handelen in overeenstemming met toepasselijke binnenlandse en buitenlandse wet- en regelgeving, reclamecodes, (eigendoms)rechten of voorwaarden van derden en daartoe alle noodzakelijke maatregelen zal nemen;

 4. Opdrachtgever steeds zal voorzien in een door het toepasselijke prestatie meetsysteem exclusief (niet voor andere doeleinden gebruikte) herleidbare link naar de landingspagina van een website of anderszins exclusieve koppeling;

 5. Opdrachtgever gedurende de duur van een Overeenkomst de ten behoeve van het monitoren van de resultaten geplaatste meetsystemen of verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden niet zal wijzigen, versluieren of verwijderen en zorgvuldig zal bewaren, niet aan derden ter beschikking zal stellen en deze beveiligen tegen iedere vorm van ongeautoriseerd gebruik alsmede in geval van enig ongeautoriseerd gebruik of op eerste verzoek van Giforce Marketing direct alle maatregelen zal treffen die nodig zijn om een dergelijk gebruik te stoppen;

 6. Opdrachtgever vrijwaart Giforce Marketing tegen eventuele aanspraken van derden jegens Giforce Marketing bij inbreuk door Opdrachtgever op de hiervoor genoemde verplichtingen.

 7. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Giforce Marketing ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik kan maken van software van derden en verklaart zich akkoord met de op het gebruik van deze software gepaard gaande bepalingen c.q. “terms and conditions”, doch uitsluitend voor zover de gebruikte software expliciet vermeld wordt in de overeenkomst, opdrachtbevestiging of andersoortige schriftelijke communicatie tussen Opdrachtgever en Giforce Marketing waarin wordt ingestemd met de uitvoering van werkzaamheden;

 8. Voor de berekening van de overeengekomen vergoedingen zijn de administratie- en meetsystemen van Giforce Marketing leidend, tenzij uit de meetsystemen van Opdrachtgever een hogere berekening volgt. In dat geval zal de verschuldigde vergoeding worden berekend aan de hand van redelijkerwijs te schatten meetresultaten;

 9. Opdrachtgever is verplicht om direct na beëindiging van een Overeenkomst om welke reden dan ook de geplaatste tags of “meetcode” onmiddellijk te verwijderen, zowel op eigen websites als eventuele websites van derden waarop deze tags zijn geplaatst, met uitzondering van tags die toebehoren aan Opdrachtgever.

 10. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van de (gebruikers)licentie(s) van Giforce Marketing om zelf media in te kopen, aanvaard Opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering en financiële consequenties. Schriftelijke instructies van Giforce Marketing dienen door Opdrachtgever immer strikt te worden gevolgd, maar kunnen Opdrachtgever niet geheel of gedeeltelijk vrijwaren van de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Alle directe of indirecte schade welke Giforce Marketing lijdt door de uitvoering door Opdrachtgever zullen volledig vergoed worden. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de betalingen aan Giforce Marketing conform te afgesproken betaalschema en/of de gestelde betalingsvoorwaarden worden verricht. Elke vertraging in het nakomen van de afgesproken betaaltermijnen geeft Giforce Marketing het recht om, zonder enig voorafgaande schriftelijke melding, de Overeenkomst te beëindigen en de uitvoering tijdelijk of definitief te staken. Giforce Marketing is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de mogelijke consequenties van deze beëindiging of het staken van de uitvoering.

Artikel 9: Aanpassing overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Giforce Marketing zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Giforce Marketing de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Giforce Marketing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10: Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. Overeenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde tijd tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. Na verloop van de eerste contractduur worden overeenkomsten automatisch voor dezelfde duur verlengd.

 2. Opgegeven termijnen voor de voltooiing van een opdracht kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Giforce Marketing zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

 3. Wanneer Giforce Marketing verwacht zijn verplichtingen niet binnen de opgegeven termijn te kunnen voldoen, stelt hij de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 4. Giforce Marketing is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de Opdrachtgever – vooruitbetaling of zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen, alvorens tot verlening van de diensten over te gaan.

 5. Overschrijding door Giforce Marketing van een levertermijn als is bedoeld in artikel 9.2 van onderhavig artikel kwalificeert niet als een aan Giforce Marketing toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever, en heeft aldus evenmin als gevolg dat Giforce Marketing aansprakelijk is voor de vergoeding van eventueel door de Opdrachtgever als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.

Artikel 11: Voortgang overeenkomst

 1. Giforce Marketing kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen en overeengekomen contractduur naar evenredigheid worden bijgesteld en is Giforce Marketing gerechtigd werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om aan haar (betalings)verplichtingen te voldoen.

 2. Wanneer de verlening van de diensten door oorzaken buiten de schuld van Giforce Marketing niet normaal of zonder onderbreking kan geschieden, is Giforce Marketing gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 12: Apparatuur, software

 1. De Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Giforce Marketing verstrekte diensten kan ontvangen. De in dit kader gemaakte communicatiekosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 13: Honorarium

 1. Giforce Marketing en de Opdrachtgever kunnen voor uit te voeren werkzaamheden een vast honorarium overeenkomen, of het honorarium achteraf vaststellen op basis van de werkelijke bestede uren. Partijen zullen de hoogte van het vaste honorarium of het geldende uurtarief nader schriftelijk vastleggen.

 2. Daarnaast hebben partijen de mogelijkheid overeen te komen het honorarium op één of andere wijze gedeeltelijk te laten afhangen van het resultaat van de opdracht. Dit kan slechts aan de orde zijn wanneer de exacte invulling hiervan schriftelijk wordt overeengekomen.

 3. Indien schriftelijke vastlegging van het honorarium niet heeft plaatsgevonden is Giforce Marketing bevoegd deze vast te stellen op basis van haar gebruikelijke (uur)tarieven, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Per peildatum 1 januari in het jaar dat de werkzaamheden zijn begonnen, bedragen de gebruikelijke (uur)tarieven zoals vermeld in de offerte en/of overeenkomt

 4. Bij overeenkomsten met een duur van langer dan twee maanden kan het verschuldigde honorarium maandelijks in rekening gebracht worden.

 5. De gehanteerde prijzen en/of uurtarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van loon en inflatiecijfers, maar resulteren uitsluitend in aanpassing van het met Opdrachtgever overeengekomen honorarium na het verstrijken van de eerste contracttermijn in het geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd, of een minimumperiode van 12 maanden bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

 6. Mediabestedingen (tevens “mediainkoopkosten”) worden in beginsel door Opdrachtgever rechtstreeks aan het desbetreffende advertentieplatform (bijv. Google AdWords of Facebook) voldaan.

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet kopiëren of op andere wijze aan derden ter beschikking stellen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Giforce Marketing.

 3. De Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor zij door Giforce Marketing is verstrekt en zal haar op geen andere wijze toepassen dan door Giforce Marketing is aangegeven. De Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in stukken of zaken die vertrouwelijke informatie bevatten van Giforce Marketing.

 4. De Opdrachtgever is verplicht om zijn werknemers, agenten en onderaannemers die – noodzakelijkerwijze – kennis krijgen van de vertrouwelijke informatie, schriftelijk te verbinden tot dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als de Opdrachtgever, voorafgaand aan het verkrijgen van vertrouwelijke informatie.

 5. In geval van overtreding van één of meer verplichtingen uit dit artikel is de Opdrachtgever aan Giforce Marketing een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding per dag dat een overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht van Giforce Marketing op volledige schadevergoeding conform de wet.

 6. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst van kracht.

Artikel 15: Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 15 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Giforce Marketing, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Giforce Marketing in staat is adequaat te reageren.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal Giforce Marketing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Giforce Marketing slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

 4. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever op.

 5. Indien van een klacht later melding wordt gemaakt dan de gestelde termijn, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op behandeling van de klacht of schadeloosstelling.

 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Giforce Marketing daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 16: Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Giforce Marketing verleende diensten, rusten bij Giforce Marketing. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onder andere, doch niet uitsluitend Google AdWords, Google Analytics en soortgelijke online accounts, worden op eerste schriftelijk verzoek “om niet” aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 2. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Giforce Marketing aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde (online) tools en/of software, berusten uitsluitend bij de respectievelijke eigenaren; Opdrachtgever verkrijgt hier uitsluitend het recht tot gebruik toe, zulks conform de specifiek geldende gebruiksvoorwaarden, waarvan Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen.

 3. Alle door Giforce Marketing verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Giforce Marketing openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij een dergelijke openbaarmaking schriftelijk is toegestaan door Giforce Marketing.

 4. Alle door Giforce Marketing geleverde documenten ter vervulling van het project, blijven eigendom van Giforce Marketing. Na afloop of opzegging van het contract kan Giforce Marketing de Opdrachtgever verzoeken deze documenten te vernietigen of te retourneren.

 5. De Opdrachtgever vrijwaart Giforce Marketing voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door haar aan Giforce Marketing ter beschikking gestelde informatie en documenten, die bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikt worden.

 6. Giforce Marketing behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever bij derden terecht komt.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan Giforce Marketing in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal Giforce Marketing steeds onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens. Giforce Marketing is niet aansprakelijk voor aanspraken van de Opdrachtgever en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door de Opdrachtgever aan Giforce Marketing onjuist en/of niet volledig verstrekte gegevens dan wel met door de Opdrachtgever aan Giforce Marketing niet tijdig gemelde wijzigingen van de verstrekte gegevens.

 2. Iedere aansprakelijkheid van Giforce Marketing alsmede van haar werknemers en de door Giforce Marketing bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Giforce Marketing wordt uitgekeerd, inclusief het door Giforce Marketing te dragen eigen risico.

 3. In het geval de in artikel 16.2 bedoelde beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Giforce Marketing in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Giforce Marketing alsmede van haar werknemers en de door Giforce Marketing bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van de door Giforce Marketing ontvangen vergoedingen over de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt per jaar, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.

 4. De Opdrachtgever vrijwaart Giforce Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

 5. Giforce Marketing is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 6. Giforce Marketing is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Giforce Marketing gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

 7. Giforce Marketing is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door de Opdrachtgever aan Giforce Marketing verzonden (email)berichten Giforce Marketing niet hebben bereikt.

 8. De aansprakelijkheid van Giforce Marketing voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.

 9. Giforce Marketing is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld-of woord gegevens in enigerlei vorm die door hem of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of die op verzoek van de Opdrachtgever door derden zijn vervaardigd.

 10. Adviezen die door Giforce Marketing worden verstrekt, zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatverbintenissen. Garanties op resultaat worden niet geacht te zijn afgegeven bij het verstrekken van adviezen. Giforce Marketing is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.

 11. Giforce Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of verandering van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Opdrachtgever of de door hem ingeschakelde derden, dienen deze gegevens altijd op juistheid en volledigheid te controleren.

 12. Giforce Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door haar vervaardigde websites of multimedia-uitingen.

 13. Giforce Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te toetsen.

 14. Voor via internet of intranet beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door Giforce Marketing geen enkele aansprakelijkheid genomen. Giforce Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

 15. Tenzij nakoming door Giforce Marketing blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Giforce Marketing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Opdrachtgever Giforce Marketing onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Giforce Marketing ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Giforce Marketing in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

 16. Iedere vordering tot schadevergoeding door Opdrachtgever tegen Giforce Marketing die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 17. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Giforce Marketing of haar bedrijfsleiding.

Artikel 18: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Giforce Marketing aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 2. De Opdrachtgever verricht de aan Giforce Marketing verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Giforce Marketing heeft verstrekt. De Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

 3. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in zijn verplichting tot het betalen van de facturen binnen de gestelde betalingstermijn is de Opdrachtgever bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand.

 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Giforce Marketing op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 5. Giforce Marketing heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Giforce Marketing kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Giforce Marketing kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 6. Wanneer een SEPA incasso wordt gewijgerd, gestorneerd of niet wordt geaccepteerd brengen wij administratiekosten in rekening op de eerstvolgende SEPA-incasso betaling/factuur.

Artikel 19: incassokosten

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen jegens Giforce Marketing, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals ten aanzien van het schrijven van herinneringen, sommaties en waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten en deurwaarderskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% (zegge: vijftien procent) van het totaal van het verschuldigde en niet binnen de betalingstermijn betaalde factuurbedrag.

 2. Indien Giforce Marketing aantoont hogere kosten gemaakt te hebben dan de voormelde percentages, dan is de Opdrachtgever het meerdere eveneens aan Giforce Marketing verschuldigd.

 3. De Opdrachtgever is voorts aan Giforce Marketing alle door Giforce Marketing gemaakte kosten, waaronder – doch niet uitsluitend – de werkelijke advocaatkosten, griffiekosten, verbonden aan het voeren van een gerechtelijke procedure verschuldigd, zulks in alle instanties, tenzij deze gelet op de geldende en gebruikelijke tarieven van bijvoorbeeld advocaten onredelijk hoog zijn, en tenzij Giforce Marketing in een gerechtelijke procedure bij een onherroepelijk geworden uitspraak in het ongelijk is gesteld.

Artikel 20: Communicatie

 1. In het geval de Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Giforce Marketing heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Giforce Marketing heeft bereikt indien de Opdrachtgever een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

 2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever, door Giforce Marketing verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Giforce Marketing gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Giforce Marketing het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van de Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

 3. Totdat de Opdrachtgever een adreswijziging aan Giforce Marketing heeft bekend gemaakt, mag Giforce Marketing erop vertrouwen dat de Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 21: Eigendomsvoorbehoud

 1. Giforce Marketing behoudt zich de eigendom van de in het kader van de overeenkomst geleverde en de te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Giforce Marketing heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de overeengekomen prijs, vermeerderd met alle vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de overeenkomst verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever.

 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de Opdrachtgever slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

 3. Ingeval Giforce Marketing een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Giforce Marketing vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

 4. De Opdrachtgever is verplicht Giforce Marketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 22: Buitengebruikstelling

 1. Giforce Marketing heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Giforce Marketing niet nakomt, dan wel in strijd handelt met de algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 2. Giforce Marketing activeert het product en haar dienst zodra de Opdrachtgever zijn verplichting is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

Artikel 23: Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Giforce Marketing aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de Opdrachtgever gehouden het geleverde op verzoek van Giforce Marketing binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 2. Indien de Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Giforce Marketing het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 24: Overmacht

 1. In geval van overmacht is Giforce Marketing bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden diens verplichtingen jegens Giforce Marketing tot aan dat moment te voldoen. Alle tot dan toe door Giforce Marketing gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, onverschillig of deze omstandigheden zich voordoen bij Giforce Marketing, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 25: Opschorting, opzegging en ontbinding

 1. Giforce Marketing is bevoegd de overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen.

 2. Overeenkomsten worden stilzwijgend verlengt met eenzelfde contractperiode, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd volgens artikel 25 onderdeel 3.

 3. Opzegging kan schriftelijk met inachtneming een opzegtermijn van 1 kalendermaand naar het mailadres info@giforcemarketing.com. De officiële schriftelijke opzegging dient dus minimaal 1 maand voor het begin van de maand plaats te vinden. Voorbeeld: als op 31 december de overeenkomst afloopt dient de opzegging 1 kalendermaand voor 1 december te worden gestuurd naar info@giforcemarketing.com. Tenzij anders is overeengekomen.

 4. Overeenkomsten kunnen niet tussentijds worden opgezet. Opzegging kan voor de verlening van een contract zoals benoemd in artikel 25 onderdeel 3.

 5. Bij overeenkomsten met een onbepaalde tijd dient de Opdrachtgever een opzegtermijn van 2 kalendermaanden in acht te nemen.

 6. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtgever, heeft Giforce Marketing recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies ten bedrage van 50% van het regulier honorarium berekend over de resterende oorspronkelijke looptijd van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Giforce Marketing zijn toe te rekenen en de hiervoor geldende (klachten)procedure door Opdrachtnemer is gevolgd. Voorts is de Opdrachtgever in dat geval gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

 7. Giforce Marketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Giforce Marketing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Giforce Marketing kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Giforce Marketing gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 8. Voorts is Giforce Marketing bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Giforce Marketing kan worden gevergd.

 9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Giforce Marketing op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Giforce Marketing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 10. Indien Giforce Marketing tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 11. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Giforce Marketing gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 12. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Giforce Marketing gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 13. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Giforce Marketing zal Giforce Marketing in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Giforce Marketing extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Giforce Marketing anders aangeeft.

 14. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Giforce Marketing vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Giforce Marketing op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 15. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventueel reeds gemaakte kosten daarvan, de gederfde winst daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 16. Als een Opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is Giforce Marketing hier niet toe verplicht. Giforce Marketing heeft alsdan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Giforce Marketing geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 26: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Giforce Marketing en de Opdrachtgever, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks ook indien de Opdrachtgever een niet in Nederland gevestigde partij is.

 2. Giforce Marketing blijft echter bevoegd de Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 3. Op elke overeenkomst tussen Giforce Marketing en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 4. Indien op de overeenkomst tussen Giforce Marketing en de Opdrachtgever een versie van onderhavige voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld doorslaggevend. Dit betekent dat bij de uitleg van zoveel als mogelijk is aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst is bedoeld overeen te komen, waarbij partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Artikel 27: Wijziging voorwaarden

 • Giforce Marketing is bevoegd wijzigingen in onderhavige voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al dan niet elektronisch, door Giforce Marketing aan de Opdrachtgever.

bottom of page